CT1 - Bắc Sơn
T5
Phòng khách cọc 39
4.000.000đ

Trống từ 29-02-2024

CT2 - Hoàng Diệu
P001
Phòng trống 41
2.600.000đ

Trống từ 18-01-2024

P102
Phòng khách cọc 43
2.500.000đ

Trống từ 15-02-2024

P303
Phòng trống 49
3.000.000đ

Chưa từng được thuê

P502
Phòng trống 54
3.000.000đ

Chưa từng được thuê

P603
Phòng trống 58
3.000.000đ

Chưa từng được thuê

CT3 - Hòn Xện
P302
Phòng trống 70
2.800.000đ

Chưa từng được thuê

P303
Phòng trống 71
2.500.000đ

Chưa từng được thuê

P601
Phòng trống 79
2.100.000đ

Chưa từng được thuê

CT6 - Đoàn Trần Nghiệp
MB
Phòng trống 1
10.000.000đ

Chưa từng được thuê

P204
Phòng trống 10
2.600.000đ

Chưa từng được thuê

P506
Phòng trống 30
2.800.000đ

Chưa từng được thuê

P601
Phòng trống 31
2.900.000đ

Chưa từng được thuê