CT2 - Hoàng Diệu
P403
Đóng thiếu
6.944.000đ

Nguyễn Thị Thu Thắm

CT3 - Hòn Xện
P101
Chưa đóng tiền
3.460.000đ

Kirih Asitkha

P102
Chưa đóng tiền
9.632.000đ

Lê Thị Kim Thủy

P104
Chưa đóng tiền
100.000đ

CT3 P104

P201
Chưa đóng tiền
4.057.500đ

Pchelina Violetta

P401
Chưa đóng tiền
3.675.000đ

Lukashevich Evgenii

CT4 - Tuệ Tĩnh
P001
Chưa đóng tiền
3.048.000đ

Hồng Quấn Bẩu

P402
Chưa đóng tiền
2.890.000đ

Phạm Văn Thơm

P501
Chưa đóng tiền
2.843.000đ

Cao Long Nhất Long

P601
Chưa đóng tiền
3.544.000đ

Đinh Thị Yến

CT5 - Ocean Bay
P405
Chưa đóng tiền
2.500.000đ

Oleg lupin

P501
Chưa đóng tiền
3.700.000đ

Smagin Yuriy

P602
Chưa đóng tiền
3.300.000đ

Balibina Natalia

P603
Chưa đóng tiền
2.500.000đ

KirpichNikova Vlada

P701
Chưa đóng tiền
3.600.000đ

Dubinin Dmitrii

CT6 - Đoàn Trần Nghiệp
P304
Đóng thiếu
300.000đ

Nguyễn Nhật Trà

SHU9 - Núi Một
P202
Chưa đóng tiền
4.164.000đ

Nguyễn Công Minh